Teoretický výskum ťažkých kvarkónií (projekt VEGA)

V projekte sa zaoberáme identifikáciou kvantových čísiel exotických X, Y a Z hadrónov.


02. 05. 2016 13.54 hod.
Od: Anna Zuzana Dubničková

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková,DrSc.
Zástupca vedúceho projektu: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Erik Bartoš, PhD., Mgr. Cyril Adamuščín, PhD., Dr. Ing. Andrej Liptaj, PhD.
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0158/13
Doba riešenia projektu: 2013-2016

V projekte sa venujeme problemtike tzv. exotických častíc. Výstavbou nových výkonnejších urýchľovačov nabitých častíc v zrážkach či už s fixným terčíkom, alebo proti sebe bežiacich zväzkov, sa objavujú nové ťažšie silno interagujúce častice. Z teoretického hľadiska sa fyzika dopracovala k predstave, že všetky takéto častice, hadróny, sa skladajú z kvarkov, ktorých v rámci Štandardného modelu existuje šesť druhov-up, down, strange, charm, bottom a top. Takáto predstava nám umožňuje usporiadať hadróny v rámci modelov tzv. konštituentných kvarkov. Nedávno sa v elektrón-pozitrónových zrážkach na detektoroch Belle v Japonsku a BaBar v Stanforde objavili tzv. X,Y a Z hadróny, ktoré sa neprejavujú ako konvenčné hadróny v rámci konštituentných kvarkov. Experimentálny výskum X, Y a Z hadrónov spočíva v meraní ich rôznych rozpadových kanálov na zmes známych častíc, charakterizovaných rôznymi kvantovými číslami. Cieľom projektu je identifikácia kvantových čísiel X, Y a Z hadrónov pomocou experimentálne nameraných rozpadových kanálov, ako aj teoretické predpovede ich vetviacich pomerov v rámci relativistického modelu konštituentných kvarkov s infračerveným uväznením.