Štúdium interakčných mechanizmov nízkoteplotnej neizotermickej plazmy s povrchmi rastlinných semien (projekt VEGA)

Výskum je zameraný na štúdium efektov nízkoteplotnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku v laboratórnom vzduchu pomocou Difúzneho koplanárneho povrchového bariérového výboja (DCSBD) na rastlinné semená. Cieľom projektu je štúdium vplyvu plazmy na fyziologické parametre semien (rýchlosť klíčenia, produkcia biomasy, index vitality klíčencov a pod.) ako aj na inaktiváciu mikroorganizmov na povrchu semien. Nízkoteplotná plazma reprezentuje ekologickú a ekonomickú alternatívu prípadne doplnkový proces ku konvenčným metódam dezinfekcie rastlinných semien.


02. 05. 2016 14.05 hod.
Od: Veronika Medvecká

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., Mgr. Dušan Kováčik, PhD., RNDr. Veronika Medvecká, PhD., RNDr. Zlata Tučeková
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0904/14
Doba riešenia projektu: 2014-2017

Hlavné vedecké ciele projektu: 

  1. Vývoj účinnej a ekonomicky výhodnej metódy plazmovej úpravy rastlinných semien, umožňujúceho plazmovú úpravu semien in-line s existujúcimi linkami na úpravu semien.
  2. Určovanie parametrov nízkoteplotnej plazmy, generovanej pri atmosférickom tlaku a určenie korelácie medzi optimálnymi účinkami plazmy na povrch semien a parametrami plazmy.
  3. Overenie účinku nízkoteplotnej plazmy na celkovú mikroflóru zŕn a sledovanie efektu ošetrenia osiva určeného na výsev nízkoteplotnou plazmou na redukciu nežiaducej mikroflóry.
  4. Experimentálne overenie možnosti využitia plazmou indukovanej zmeny voľnej povrchovej energie rastlinných semien na rýchle posúdenie kvality a homogenity ošetrenia osiva.
  5. Porovnanie antioxidačných a nutričných vlastností (obsah vitamínov, bielkovín, tukov, beta-glukánov), plazmou ošetrených vybraných rastlinných semien s kontrolnými vzorkami bez aplikácie plazmy.