Riešenie priamych a inverzných úloh prúdenia v nenasýtených-nasýtených poréznych prostrediach (projekt VEGA)

Cieľom projektu je numericky modelovať jedno a dvojfázového prúdenie v pórovitom prostredí vplyvom gravitácie a centrifugácie. S týmto typom úloh sa môžeme stretnúť v oblasti stavebníctva – vplyv vonkajších podmienok na fasády budov alebo v enviromentalistike – prúdenie a adsorbciu kontaminantu v podloží.


02. 05. 2016 13.24 hod.
Od: Jela Babušíková

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Jozef Minár, PhD., Mgr. Jela Babušíková, PhD.
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0565/16
Doba riešenia projektu: 2016-2018

Pri dvojfázovom prúdení nezmáčateľná tekutina (olej), je vplyvom vonkajších síl vytláčaná zmáčateľnou tekutinou (voda). Chceli by sme teoreticky a numericky analyzovať systém dvoch silne nelineárnych a degenerovaných PDE typu Richardsonovej rovnice. Pri jednofázovom prúdení budeme skúmať aj transport kontaminantu rozpusteného v infiltrujúcej vode a jeho adsorbciu podložím. Ďalej by sme sa chceli venovať aj filtračným vlastnostiam porézneho prostredia prúdením suspenzie, pri ktorom dochádza k usadzovaniu nečistôt a následne k zmene hydraulických parametrov modelu. Takýto model je silne nelineárny a vedie na degenerovaný systém troch parabolických rovníc. Pre aplikácie je potrebné získať modelové parametre (hydrologické, geofyzikálne, geochemické, filtračné) pomocou dodatočných meraní niektorých charakteristík procesu metódami inverzných úloh.