Odborný asistent na KTF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2021


06. 10. 2020 14.17 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru teoretickej fyziky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teoretická fyzika;
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Teoretická fyzika, zohľadnené budú zdokladované štatisticky významné pozitívne ohlasy v anonymnej študentskej ankete
  • vedecko-výskumná činnosť vo vednom odbore teoretická fyzika, zohľadnená bude účasť na riešení projektov, prípadne vedenie projektov s témami z Teoretickej fyziky, zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce
  • znalosť anglického jazyka, dobré komunikačné schopnosti, skúsenosti s popularizáciou vedy a výskumu

Nástup: 1. január 2021

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty