Odborný asistent na KAG (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v júli 2021


07. 05. 2021 15.37 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

miesta odborného asistenta na

Katedru algebry a geometrie 
(oddelenie geometrie)

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Matematika alebo v príbuznom odbore,
  • predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a aj elektronickými prostriedkami) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce v prvých dvoch stupňoch vzdelávania so zameraním aj na počítačovú grafiku a geometriu,
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky alebo jej aplikácií 
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup: júl 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty