Metódy optimálneho navrhovania experimentov (projekt VEGA)

Cieľom projektu je výskum nových teoretických poznatkov a vypracovanie algoritmov na konštrukciu optimálnych návrhov štatistických experimentov.


02. 05. 2016 13.46 hod.
Od: Radoslav Harman

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman,PhD.
Zástupca vedúceho projektu: prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
Spoluriešitelia: RNDr. Mária Trnovská, PhD., Mgr. Lenka Filová, PhD., Mgr. Katarína Burclová, Mgr. Samuel Rosa
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0521/16
Doba riešenia projektu: 2016-2018

Optimálny návrh experimentov je disciplína matematickej štatistiky, ktorá sa zaoberá metódami plánovania experimentu s cieľom získať čo najväčšie množstvo informácie v rámci zadaných obmedzení na použiteľné zdroje. Po matematickej a výpočtovej stránke ide o kombináciu poznatkov zo štatistiky, optimalizačných metód s ohraničenou množinou prípustných riešení a teórie algoritmov.

Výsledky výskumu v tejto disciplíne sú široko aplikovateľné v medicíne, priemysle, poľnohospodárstve a v empirických vedách. Počas riešenia projektu predpokladáme prínos v oblasti teoretických poznatkov a výpočtu aproximatívnych aj exaktných experimentálnych návrhov, najmä v súvislosti s aplikáciami v klinických skúškach (odhad efektov ošetrení a dávok liečiv), vo výskume magnetických vlastností nanomateriálov a v navrhovaní počítačom realizovaných experimentov.