Docenti na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v januári 2022


03. 11. 2021 15.43 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest 

na Katedru experimentálnej fyziky

3 miesta vysokoškolských učiteľov - docentov

Požiadavky:

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent; vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyzika kondenzovaných látok a akustika 3. stupeň a Fyzika tuhých látok (2. stupeň)
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 1122V00 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 1122V00 Fyzika kondenzovaných látok a akustika


4 miesta vysokoškolských učiteľov - funkčných docentov

Požiadavky: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore 1125V00 Fyzika plazmy, alebo 1156/00 Chemická fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyzika plazmy 3. stupňa a Fyzika plazmy 2. stupňa
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 1125V00 Fyzika plazmy
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 1125V00 Fyzika plazmy alebo 1156V00 Chemická fyzika

1 miesto vysokoškolského učiteľa - funkčného docenta

Požiadavky:  

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore 1122V00 Kvantová elektronika a optika - kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia.
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu 1122V00 Kvantová elektronika a optika - kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia (3. stupeň) a Optika, lasery a optická spektroskopia (2. stupeň)
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 1122V00 Kvantová elektronika a optika - kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 1122V00 Kvantová elektronika a optika - kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Nástup:  1. január 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov.

Doklady prosíme dodať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty