Docenti a odborný asistent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov a odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v januári 2022


03. 11. 2021 15.57 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest 

na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky


1 miesto vysokoškolského učiteľa   - odborného asistenta

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore chemická fyzika,
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Biofyzika, Biomedicínska fyzika a chemická fyzika,
 • vedecká činnosť vo vednom odbore Chemická fyzika, Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika,
 • publikačná činnosť vo vednom odbore Chemická fyzika, Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika.

1 miesto vysokoškolského učiteľa - docenta

Požiadavky - miesto č. 1:

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Jadrová a subjadrová fyzika,
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a fyzika životného prostredia,
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na radiačnú fyziku,
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika.

5 miest vysokoškolských učiteľov - funkčných docentov

Požiadavky - miesta č. 2, 3: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a fyzika životného prostredia
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na radiačnú fyziku
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika.

Požiadavky - miesta č. 4,5,6: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Jadrová fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na fyziku elementárnych častíc publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na fyziku elementárnych častíc
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika.
   

Nástup:  január 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť : 

 • štruktúrovaný profesijný životopis 
 • doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov 
 • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov

Prihlášky do výberového konania zašlite prosím do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty