Docent na KTF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2022


03. 11. 2021 16.15 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - funkčného docenta 

na Katedru teoretickej fyziky 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teoretická fyzika,
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Teoretická fyzika,
  • vedecko-výskumná činnosť vo vednom odbore Teoretická fyzika;
  • účasť na riešení projektov s témami zo všeobecnej a matematickej fyziky,
  • zohľadnená bude účasť na riešení medzinárodných projektov a publikačná činnosť,
  • znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1. január 2022

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:  

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní a odbornej praxi
  • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov
  • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov

Prihlášky do výberového konania zašlite prosím do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty