Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom vo februári 2022


03. 01. 2022 14.51 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta odborného asistenta

na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa z odboru Matematická analýzy alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov na bakalárskom stupni štúdia
  • publikačná činnosť, skúsenosti s riešením výskumných projektov
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti

Nástup:  15. február 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty