Lektor na KTVŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v marcii 2022


10. 01. 2022 08.59 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta vysokoškolského učiteľa - lektora

na Katedru telesnej výchovy a športu

Požiadavky - všeobecné: 

  • ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa - všeobecná telesná výchova, zdravotná telesná výchova (fyzioterapia/regenerácia)

Požiadavky - špecifické (zameranie): 

  • tréner vodných športov (windsurfing, kiting, kajak a kanoe)
  • organizácia kurzovej výučby – letné telovýchovné sústredenie
  • tréner vo fitnes
  • vedenie zdravotnej telesnej výchovy.

Nástup:  marec 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty