APVV - podávanie ročných a záverečných správ

Termín na odovzdanie správy: do 31.1.2022


09. 01. 2022 18.44 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.1.2022 (okrem VV 2020, pri ktorej sa ročné správy predkladajú do 05.04.2022). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie kompletnej (celej) ročnej alebo záverečnej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na APVV. 

Viac na: https://www.apvv.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12928 

Praktické informácie k podávaniu finančných správ na základe vykonaných auditov:

  1. Finančnú ročnú/záverečnú správu pred odoslaním na APVV predložiť na kontrolu tajomníkovi fakulty vo formáte draft na tffmph.uniba.sk do 26.1.2022 do 10-tej.
  2. Nerozpisovať jeden účtovný doklad na jednotlivé položky, čím by sa eliminovala chybovosť.
  3. Chronologicky za sebou uvádzať účtovné doklady uplatnených nákladov v rámci jednotlivých položiek v predkladanej finančnej časti záverečnej správy. 

Aké sú odporúčania pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov?

APVV zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami, ktoré boli zistené vykonaním finančných kontrol na mieste ako i kontrolou ročných správ a záverečných správ.

https://www.apvv.sk/dokumenty/najcastejsie-nedostatky-pri-nakladani-s-financnymi-prostriedkami-pri-rieseni-projektov.html 

Termíny predkladania na podpis budú zverejnené až po stanovení termínu zo strany RUK.