Vedúci fyzikálnych katedier (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, Katedre experimentálnej fyziky a Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s termínom nástupu v januári 2021


08. 10. 2020 11.30 hod.
Od: Adriana Kohútová

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci odbornej katedry 

  • Katedry jadrovej fyziky a biofyziky
  • Katedry experimentálnej fyziky
  • Katedry astronómie, fyziky Zeme  a  meteorológie

O funkciu vedúceho katedry sa môžu uchádzať  profesori, docenti  alebo vedeckí pracovníci po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa.

Nástup: 1.1.2021  

Termín podania  prihlášky do výberového konania je do 30.11.2020. Prihlášky sa podávajú elektronicky na adresu: rpp@fmph.uniba.sk a sd@fmph.uniba.sk. Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty