Odborní asistenti na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v januári 2021


08. 10. 2020 15.04 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest odborných asistentov na

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • preukázanie schopnosti viesť výučbu v študijných programoch Poistná matematika, Ekonomická a finančná matematika a Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • požadujú sa výsledky preukazujúce schopnosť pre vedeckú prácu v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Nástup: 1. január 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty