Obľúbený učiteľ doc. Andrej Tirpák sa dožíva 80 rokov

Doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc. sa v novembri 2016 dožíva 80 rokov. Na fakulte pôsobil od roku 1960, v rokoch 1990-2002 bol vedúcim Katedry rádiofyziky. Na fakulte vyučoval až do akademického roku 2015/2016.


30. 11. 2016 10.39 hod.
Od: Peter Lukáč

Doc. Tirpák sa narodil vo východoslovenskej dedinke Žalobín, okr. Michalovce, v roľníckej rodine. Po základnej škole v rodnej obci, absolvoval Gymnázium/JSŠ vo Vranove v roku 1955. Spolu so spolužiakom, teraz doc. Venckom, začal študovať na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika-fyzika. Po prvom ročníku bol vybraný na štúdium do NDR, ale v konečnej fáze ho zastavili, pretože jeho otec odmietol vstúpiť do KSS. Štúdium na fakulte ukončil v roku 1960 v odbore fyzika, zameranie elektronika a vákuová fyzika.

Patril medzi najlepších študentov. Jeho vedúci diplomovej práci Ing. Šurka sa o ňom viackrát vyjadril, že bol jeho najlepším študentom počas jeho učiteľovania. Nebolo teda prekvapujúce, keď bol prijatý za asistenta fyziky na Katedru experimentálnej fyziky, ktorá sa personálne posilňovala. Tak, ako bol výborným študentom, bol aj vynikajúcim a obľúbeným asistentom. Študenti si ho veľmi vážili pre jeho vedomosti a jasnú formuláciu poznatkov. Často sa študenti-študentky hlásili na doučovanie, aby mohli byť v jeho prítomnosti.

Ako učiteľ začal vedením Základného praktika 2, neskôr Praktika z mikrovlnovej fyziky, prednáškami z Fyziky mikrovĺn a základnej prednášky Elektrina a magnetizmus. Jeho prednášky boli študentami veľmi obľúbené. Získané skúsenosti využil pri napísaní vynikajúcej učebnice "Elektromagnetizmus" a "Fyzika veľmi vysokých frekvencií" a viacerých VŠ skriptách, ako napr. "Praktikum z mikrovĺn". Pre jeho výborné a jazykové znalosti bol pozvaný na ročný prednáškový pobyt (1970-71) na Fachhochschule Hamburg, kde prednášal Elektromagnetizmus, Elektroniku a Fyziku mikrovĺn. Následoval trojročný prednáškový pobyt na Univerzite v Basre (Irak) v rokoch 1971-1974.

Vedeckej práci sa začal venovať už počas diplomovej práce, externého ašpirantského štúdia a plnenia učiteľských povinností. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1968. V rámci nej  skonštruoval spin-echo spektrometer jadrovej magnetickej rezonancie, ako prvý a jediný prístroj tohto druhu v Československu. Jeho kvality ocenil aj prof. Rákoš (UPJŠ Košice), ktorý na ňom nameral časť svojej doktorskej dizertačnej práce. Počas tých dní bol aj na ročnom štúdijnom pobyte (1968-69) u prof. Loscheho, zakladateľa jadrovej magnetickej rezonancie na Univerzite v Lipsku, kde sa zdokonalil v nemeckom jazyku. V rokoch 1968-72 sa zapojil aj do projektu v rámci Interkozmos (spolu s prof. Martišovitšom, doc. Jaroševičom a doc. Fischerom) skonštruovaním prijímača AKR 2 pre príjem spektier elmg. vĺn z kozmického priestoru okolo družice. Po obhajobe habilitačnej práce a prednesení habilitačnej prednášky, bol v roku 1980 menovaný za docenta fyziky.

Od roku 1990 pôsobil ako vedúci Katedry rádiofyziky FMFI UK až do roku 2002. Po odchode do dôchodku učil až do minulého akademického roku 2015/16.

Počas manželstva sa mu narodila dcéra Janka (1970), ktorá vyštudovala biológiu-genetiku na Prírodovedeckej fakulte UK. V súčasnosti pracuje na Zdravotníckej univerzite v Bratislave. Medzi jeho záľuby patrí spev. V práci je veľmi svedomitý, precízny a dôsledný. V spoločnosti je veľmi priateľský, ústretový a nápomocný.

Prajeme mu ešte veľa ďaľších plodných rokov života, prežité vo výbornom zdraví, šťastí, pohode, spokojnosti. Nech sa mu splnia všetky jeho sny, túžby, predstavy, predsavzatia, želania, ciele a nádeje.