Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom vo februári 2021


06. 10. 2020 14.20 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:  

  • Dosiahnuté odborné vzdelanie : VŠ vzdelanie tretieho stupňa, odbor : Jadrová a subjadrová fyzika.
  • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: fyzika elementárnych častíc s dobrými znalosťami Štandardného modelu, ako aj fyziky za Štandardným modelom, a s výskumnými skúsenosťami v oblasti top-kvarkovej fyziky alebo fyziky Higgsovho bozónu. Skúsenosti s  metódami používanými v časticovej fyzike ako sú metódy rekonštrukcie základných objektov časticových procesov, multi-variačné techniky a všeobecne vysoká gramotnosť v matematických metódach používaných v časticovej fyzike vysokých energií.
  • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy a skúsenosti s publikačnou činnosťou.
  • Skúsenosť s analýzou experimentálnych dát a vývojom softvéru na ich spracovanie.
  • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr a účasť na medzinárodných projektoch.
  • Skúsenosť s vedením záverečných prác študentov.
  • Pedagogická činnosť – cvičenia a praktiká v oblasti jadrovej fyziky. 

Nástup: 1. február 2021

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty