Česko-slovenské kolá ŠVK a ŠVOČ 2019

Študenti FMFI UK získali ocenenia na ŠVK vo fyzike, v didaktike informatiky ako aj na SVOČ v matematike a informatike.


25. 07. 2019 12.42 hod.
Od: Juraj Tóth

Študenti FMFI UK sa v mesiacoch máj a jún 2019 zúčastnili na Československých kolách ŠVK vo fyzike, ŠVK v didaktike informatiky, ŠVOČ v matematike a informatike  a ŠVOČ v didaktike matematiky.  

Jubilejný 20. ročník Česko-Slovenskej súťaže ŠVOČ v matematike a informatike sa uskutočnil v dňoch 2.-4.-6.2019 v Brne a bol organizovaný spoločne s Fakultou informatiky a Ústavem matematiky a statistiky Masarykovy univerzity. V spojenej sekcii Matematická analýza, teória funkcií a diferenciálne rovnice sa na 3. mieste umiestnila Petra Macková s prácou Self-similar solutions of the super-fast diffusion equation, ktorú vypracovala pod vedením prof. Mareka Filu. V sekcii Teoretická informatika, umelá inteligencia sa 3. mieste umiestnil Mário Lipovský s prácou Solving the Maximum Clique Problem Using Neural Networks pod vedením dr. Vladímíra Božu. V sekcii Počítačová grafika a počítačové videnie 2. miesto získal Robert Sarvaš s prácou Sledovanie rozostrených objektov spôsobené rýchlym pohybom pod vedením dr. Zuzany Černekovej. V tej istej sekcii 3. miesto obsadil Lukáš Gajdošech s prácou Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR pod vedením dr. Martina Madarasa. 

Desiaty ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike a didaktike fyziky hostila Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. Študenti prezentovali svoje práce v piatich odborných sekciách. V sekcii "Aplikovaná Fyzika" získal 2. miesto Viktor Šroba s prácou: Supertvrdé TaBx vrstvy pripravené pomocou technológie HiTUS. 3. miesto obsadil Adam Kerdík s prácou: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vlastnosti sójových bôbov. V sekcii "Fyzika Zeme a vesmíru"získal 2. miesto Emil Puha s prácou Secular changes of orbits in the hierarchical quadruple VW LMi a 3. miesto obsadila Alžbeta Brisudová s prácou: Radon potential of the soils – approaches and applications. Sekciu "Jadrová a subjadrová fyzika" vyhrala Eliška Eckertová s prácou Double Pulse Detection with Boosted Decision Trees in the Baikal-GVD. 

Česko-Slovenská súťaž ŠVOČ z Didaktiky informatiky sa uskutočnila v dňoch 19.6. na Ostravskej univerzite. Bolo rozdelené na 2 sekcie. V sekcii Metodické práce získala 1. miesto Lucia Makasová s prácou Aktivity s robotickou stavebnicou LEGO® WeDo 2.0 . V sekcii Výskumné práce a pedagogický softvér získala 1.miesto Iveta Csicsolová s prácou Nemusíš byť na to vždy sám. Obe práce boli pod vedením doc. Zuzany Kubincovej. 

Na Česko-Slovenskej súťaži ŠVOČ z Didaktiky matematiky nezískali naši študenti ocenenie. 

Dekan vyjadril poďakovanie všetkým súťažiacim a ich školiteľom za ich vzornú reprezentáciu fakulty a univerzity. Zároveň poďakoval všetkým porotcom, ktorí pracovali v jednotlivých odborných sekciách.

Informácie o úspechoch v tomto ročníku ako aj z minulých rokov nájdete na stránkach Študentskej vedeckej konferencie