Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Matúš Sámel (6.11.2020)

v piatok 6.11.2020 o 10:30 hod.


20. 10. 2020 13.49 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika plazmy

Termín obhajoby: 6. novembra 2020 o 10:30 hod.

Miesto konania obhajoby:  

  • miestnosť F2/51, FMFI UK, Bratislava (uchádzač, časť komisie)
  • MS Teams (ostatní - časť komisie, oponenti, verejnosť) 

Téma dizertačnej práce: Vývoj a diagnostika elektrónového dela, štúdium elektrónových a iónových procesov iniciovaných elektrónovým delom pri atmosférickom tlaku

Uchádzač: RNDr. Matúš Sámel

Školiteľ doktoranda: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Oponenti: doc. RNDr. Mário Janda,PhD., doc. Dr. František Krčma, PhD., doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce