Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Mária Spišáková (31.8.2020)

v pondelok 31.8.2020 o 14:30 hod. v posluchárni C


04. 08. 2020 13.50 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 31. augusta 2020 o 14:30 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Motivácia vo vyučovaní programovania

Uchádzač: RNDr. Mária Spišáková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. 
Členovia: prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D., doc RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. 
Oponenti: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., doc. Ing. Ľudovít Trajteľ Ph.D., RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce