Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Kučerová (16.2.2021)

v utorok 16.2.2021 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


04. 02. 2021 11.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom  programe jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 16. februára 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364 a MS Teams (kód: m3ci3bt)

Téma dizertačnej práce: Spectrometer and Kinematic Studies for New Physics Searches in Rare K+ to Pi+ Nu Nubar Decay at NA62 Experiment at CERN

Uchádzač: Mgr. Zuzana Kučerová

Školitelia doktoranda: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
Členovia:  prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., doc. RNDr. Roman Lietava, PhD., RNDr. Ivan Mikulec, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce