Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Palušová (4.11.2021)

vo štvrtok 4.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


26. 10. 2021 13.45 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 4. novembra 2021 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava (pre prezenčne prítomných) a MS Teams 

Téma dizertačnej práce: Monte Carlo simulations of detectors background and analysis of background characteristics of the SuperNEMO experiment in the Modane Underground Laboratory

Uchádzač: Mgr. Veronika Palušová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., prof. Denis Dumora, Dr. Ing. Claudia Nones, Dr. Mariangelo Settimo
Oponenti: prof. Dr. Jules Gascon, Ing. Štefan Gmuca, PhD., Dr. David Franco

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN