Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Róbert Patejdl (30.11.2020)

v pondelok 30.11.2020 o 12:00 hod. v posluchárni C


19. 11. 2020 10.37 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 30. november 2020 o 12:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Aplikácia modelu s kvázi-lineárnou úžitkovou funkciou dopytu v strategickom rozhodovaní

Uchádzač: Mgr. Róbert Patejdl

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Ján Boďa, PhD., doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD., doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD., doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN