Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Richard Cimerman (27.8.2020)

vo štvrtok 27.8.2020 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364


24. 07. 2020 12.54 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe environmentálna fyzika

Termín obhajoby: 27. augusta 2020 o 11:00 hod.

Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Gas cleaning by combination of plasma and catalyst

Uchádzač: Mgr. Richard Cimerman

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD., prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.
Oponenti: prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc., doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.,   prof. Hyun-Ha Kim, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce