Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Oliver Majerský (17.9.2020)

vo štvrtok 17.9.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


08. 09. 2020 09.27 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom  programe jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 17 septembra 2020 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364

Téma dizertačnej práce: Charge asymmetry in boosted top quark pair production in pp collisions at the ATLAS experiment

Uchádzač: Mgr. Oliver Majerský

Školitelia doktoranda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prof. Tobias Golling

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.
Členovia:  doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD., RNDr. Štefan Gmuca, CSc., assoc. prof. Xin Wu, assoc. prof. Anna Sfyrla
Oponenti: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D., D. Elizaveta Shabalina

Autoreferát dizertačnej práce