Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miriam Janíková (9.11.2021)

v utorok 9.11.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/109 aj online


09. 11. 2021 09.58 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovanie informatiky

Termín obhajoby: 9. november 2021 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/109, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Matematika pre stredné umelecké školy

Uchádzač: Mgr. Miriam Janíková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Robert Jajcay, DrSc., doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD., doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., doc. RNDr. Jaroslav Guričan, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN