Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Anderle (31.8.2020)

v pondelok 31.8.2020 o 10:00 hod. v posluchárni C


04. 08. 2020 13.39 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 31. augusta 2020 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Analýza úloh algoritmickej súťaže PRASK

Uchádzač: Mgr. Michal Anderle

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. Ing. Ľudovít Trajteľ  Ph.D., doc  RNDr. Gabriela Lovászová, PhD., doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D., doc  RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Autoreferát dizertačnej práce