Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michaela Koščová (23.10.2020)

v piatok 23.10.2020 o 13:30 hod. v posluchárni C


21. 09. 2020 16.44 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 23. október 2020 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Properties of partial-sum discrete probability distributions

Uchádzač: Mgr. Michaela Koščová

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD., doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., Mgr. Lenka Filová, PhD.  
Oponenti: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ernst Stadlober, doc. RNDr. Eva Fišerová, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce