Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Vidiš (28.8.2020)

v stredu 28.8.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6


24. 07. 2020 12.59 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 28. augusta 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/K6, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Vývoj polovodičových senzorov plynov umožňujúcich odporové prepínanie vyvolané cieľovým plynom

Uchádzač: Mgr. Marek Vidiš

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Martin Moško, DrSc., RNDr. Ján Greguš, PhD., Ing. Karol Fröhlich, DrSc., RNDr. Marianna Španková, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc., Ing. Ján Ivančo, DrSc., Ing. Milan Ťapajna, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce