Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lucia Budinská (31.8.2020)

v pondelok 31.8.2020 o 12:30 hod. v posluchárni C


04. 08. 2020 13.44 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 31. augusta 2020 o 12:30 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Koncept grafu a jeho porozumenie žiakmi v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Uchádzač: Mgr. Lucia Budinská

Školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Členovia: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.,  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD., doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce