Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ing. Matúš Tuna (3.12.2021)

v piatok 3.12.2021 o 12:00 hod. v miestnosti I/23


19. 11. 2021 16.38 hod.
Od: Helena Patríková

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 3. december 2021 o 12:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/23, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Label-efficient learning in artificial neural networks

Uchádzač: Mgr. Ing. Matúš Tuna

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 

Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD., doc. RNDr. Pavel Smrž, PhD., doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Oponenti: doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD., prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN