Stanovisko AS FMFI UK

Stanovisko Akademického senátu FMFI UK k vyhláseniam Slovenskej rektorskej konferencie prijatých na 106. zasadnutí dňa 13.9.2022 a na 107. zasadnutí dňa 20.10.2022


25. 10. 2022 11.46 hod.
Od: Róbert Kysel
  1. Akademický senát FMFI UK podporuje požiadavky formulované v Stanovisku SRK na 107. zasadnutí dňa 20.10.2022 v bodoch 1 až 3.
  2. Akademický senát FMFI UK nesúhlasí s prerušením výučby od 17.11.2022. Akademický senát FMFI UK odporúča zástupcom akademickej obce UK na stretnutí 26.10.2022, aby citlivo zhodnotili všetky dôsledky prerušenia výučby k 17. novembru 2022, ktoré zo strany SRK považujeme za nepremyslené a nedostatočne vyargumentované.
  3. Akademický senát FMFI UK upozorňuje, že podľa platnej právnej úpravy (prechodné ustanovenie § 113am ods. 12 zákona o vysokých školách, § 23 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách v znení účinnom do 24. apríla 2022) patrí organizácia štúdia do samosprávnej pôsobnosti fakulty. O prerušení výučby na FMFI UK môžu rozhodnúť iba príslušné orgány akademickej samosprávy FMFI UK. 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK