Operačný program Výskum a Inovácie - dve výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 18. apríla 2018 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.


19. 04. 2018 13.31 hod.
Od: Martina Sandanusová

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Doména: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Alokácia: 12 000 000 EUR


Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Doména: Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  

Alokácia: 24 000 000 EUR


Cieľom výziev je podporiť výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a výskumných organizáciách a tiež podporiť aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva.

Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné aj veľké podniky, pričom na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Oprávnené sú projekty s realizáciou na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh. V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov je celý proces výrazne zjednodušený.

Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvymhsr.sk .