Horizont 2020 - podpora prípravy projektov

Termín uzávierky: 31.10.2018


04. 04. 2018 07.48 hod.
Od: Martina Sandanusová

Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020

Ciele výzvy:

Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie H2020 (ďalej len „projekt H2020“).
Podpora prípravy projektov H2020, v ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora projektu alebo člena riešiteľského konzorcia, sa bude realizovať formou hradenia časti nákladov na prípravu projektov formou paušálnej refundácie. 

Požiadavky výzvy: 

  1. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci výziev Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020.
  2. Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum a vývoj výberom odboru vedy a techniky z číselníka.
  3. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa (v rámci časti E žiadosti), že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
  4. Projekt H2020 predložený vo výzve Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty (tzv. treshold), čo žiadateľ doloží dokumentom „Evaluation Summary Report“ od EK. 

Výška podpory na jedného žiadateľa je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020. 

Viac na: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-h2020.html