APVV Slovensko - Izrael 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte


19. 04. 2018 07.59 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum vyhlásenia: 18.4.2018

Dátum a čas uzavretia: 18.6.2018, 12:00 

Ciele výzvy:

Verejná výzva SK-IL-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“: 

  1. Informačné systémy a IKT – v zdravotníctve, kyber bezpečnosť
  2. Komunikačné systémy – chytré autá, vesmírny výskum, navigačné systémy

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. 

Podmienky výzvy:

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 160 000 EUR na celú dobu riešenia

Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov v rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov. 

Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch. 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. október 2018. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti RD-E (požaduje sa originál), t. j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie a formulár RD-A5 (naskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované), t. j. Informácie o partnerskej organizácii v lehote najneskôr do 18. júna 2018.

Viac informácii: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-izrael-rd-2018.html