APPV Slovensko - Kórea 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike


12. 04. 2018 11.02 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum vyhlásenia: 11.4.2018

Dátum a čas uzavretia: 11.6.2018, 12:00 

Zámery a ciele výzvy:

V rámci verejnej výzvy SK-KR 2018 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov: 

  • príprava spoločných medzinárodných projektov,
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
  • zbieranie výskumných materiálov,
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Podmienky výzvy:

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 8 000 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 4 000 EUR na kalendárny rok projektu

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. septembra 2018. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 16 mesiacov. 

Žiadateľ je povinný agentúre v listinnej podobe zaslať štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti E (požaduje sa originál), t. j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie a formulár A5 (oskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované), t. j. Informácie o partnerskej organizácii v lehote najneskôr do 11. júna 2018.

Viac informácii: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-korea-2018.html