APVV Slovensko - Portugalsko 2018

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike


18. 04. 2018 21.43 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum vyhlásenia: 17.4.2018

Dátum a čas uzavretia: 18.6.2018, 12:00 

Ciele výzvy:

V rámci verejnej výzvy SK-PT 2018 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov: 

  • príprava spoločných medzinárodných projektov,
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
  • zbieranie výskumných materiálov,
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Podmienky výzvy:

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 5 400 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2 700 EUR na kalendárny rok projektu.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov.

Žiadateľ je povinný agentúre v listinnej podobe zaslať štatutárnymi zástupcami  podpísanú časť žiadosti E (požaduje sa originál), t. j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie a formulár A5 (oskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované), t. j. Informácie o partnerskej organizácii v lehote najneskôr do 18. júna 2018.

Viac informácii: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-portugalsko-2018.html