Prof. Ševčovič bude dekanom FMFI UK aj v druhom funkčnom období

Dňa 28.11.2022 Akademický senát FMFI UK zvolil doterajšieho dekana prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. za kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.


02. 12. 2022 23.44 hod.
Od: Róbert Kyserl

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (57) pochádza z Trenčína. Na FMFI UK pôsobí od roku 1992, od roku 2001 ako docent a od roku 2011 ako profesor. Je garantom a jedným zo zakladateľov študijného programu ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, ktorý patrí medzi najúspešnejšie študijné programy na fakulte. V minulosti pôsobil ako vedúci Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky (2012-2019), predseda Akademického senátu FMFI UK (2010-2012) či predseda Akademického senátu UK (2015-2019). Je členom vedeckých rád dvoch vysokých škôl (UK, STU) a piatich vedeckých rád fakúlt. Od roku 2019 je dekanom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

Svoj vedecký výskum prof. Ševčovič orientuje na matematické modelovanie pomocou riešení diferenciálnych rovníc a jeho využitie v oblastiach akými sú nelineárna optimalizácia, dynamika fázových rozhraní, či finančná matematika alebo biomatematika. Viedol a koordinoval viac ako 18 projektov 7RP EÚ, VEGA, APVV. Doteraz publikoval 3 monografie, 2 učebnice, viac ako 105 odborných článkov (z toho 70 zachytených v databázach CC/WoS/Scopus) so 634 ohlasmi (z toho 522 v databázach). 

„Vo svojej práci dekana, ak budem zvolený, hodlám nadviazať na všetko dobré a prospešné, čo na fakulte zanechali predchádzajúci dekani Akademik Michal Greguš, Profesor Beloslav Riečan, docent Peter Mederly, docent Ľudovít Fischer, docent Ján Boďa, Profesor Jozef Masarik, ktorých som mal možnosť všetkých osobne poznať, a na ktoré som sa snažil nadviazať v uplynulom funkčnom období dekana FMFI UK. Cením si pôsobenie všetkých súčasných i minulých pracovníkov fakulty, študentov i absolventov, ktorí svojou kvalitnou pedagogickou, výskumnou prácou a dobrými študijnými výsledkami prispeli k výbornej úrovni našej fakulty, ktorá je dlhodobo vyhodnocovaná a považovaná za jednu z najlepších fakúlt na Slovensku i okolí“, uviedol vo svojich tézach prof. Ševčovič. 

Medzi krátkodobé priority pre rok 2023 bude patriť dokončenie inštitucionálnej akreditácie 51 študijných programov na fakulte a úspešné dokončenie realizácie projektu ACCORD. Medzi dlhodobé priority do roku 2027 bude v oblasti rozvoja študijných programov patriť podpora existujúcich a vytváranie nových interdisciplinárnych a medzikatedrových programov, aktívne získavanie kvalitných domácich študentov a prelomenie nesprávneho povedomia spoločnosti o úrovni štúdia na špičkových slovenských fakultách, podpora získavania kvalitných študentov zo zahraničia, predovšetkým na doktorandskom a magisterskom stupni, rozvinutie spolupráce s FIIT a FEI STU v zabezpečovaní študijných programov v rámci projektov ACCORD a Science Hill a rozvoj systému postdoktorandských pozícií na fakulte. V oblasti rozvoja vedeckovýskumnej práce na fakulte budú prioritami zachovanie a zlepšenie postavenia fakulty v medzinárodných rebríčkoch, podpora zapájania sa do prestížnych medzinárodných grantových výziev (Horizon2020, COST, Twinning, ERC granty), podpora vytvárania spoločných konzorcií, uzatváranie hospodárskych zmlúv a prepojenie základného výskumu s aplikovaným výskumom, podpora odborného a kariérneho rastu najmä mladých zamestnancov (aj formou interných grantov a cielených odmien). 

Prof. Danielovi Ševčovičovi začne plynúť druhé štvorročné funkčné obdobie dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK dňa 1. februára 2023. 

Životopis prof. Daniela Ševčoviča

Tézy programového vyhlásenia