VPS a PPS - zimný semester 2021

Vedecké pomocné sily a Pedagogické pomocné sily


20. 09. 2021 07.53 hod.
Od: Kristína Rostás

Dekan FMFI UK vyhlasuje novú výzvu na predkladanie návrhov na obsadenie pozícií pre Pedagogické pomocné sily (PPS) a Vedecké pomocné sily (VPS) na obdobie 11.10.2021 – 28.1.2022 (3.5 mesiaca). Cieľom výzvy je podporiť zapojenie našich pregraduálnych študentov do vedecko-výskumnej a pedagogickej práce na fakulte.  

Propozície výzvy:

Vedením fakulty bola odsúhlasená celková výška podpory 12000 Eur hradených z centrálnych zdrojov fakulty.

Vedecké pomocné sily môžu byť obsadené študentami bakalárskeho a magisterského stupňa. Ich náplň práce musí byť zameraná na výskumnú pomoc pri riešení konkrétneho vedeckého projektu, na obdobie 11.10.2021 – 28.1.2022

Pozíciu VPS navrhuje odborný vedúci študenta, pričom uvedie:

 

  • meno a priezvisko, študenta, ktorého na pozíciu VPS plánuje prijať, študijný odbor, ročník
  • názov alebo číslo konkrétneho vedeckého projektu (VEGA, KEGA, APVV a iné),
  • náplň práce a rozsah práce týždenne (v hodinách)
  • navrhovaná odmena – maximálne 200 Eur/mesiac 

Navrhovanú odmenu stanovuje vedúci podľa rozsahu a náročnosti práce. Vedúci študenta musí zabezpečiť súhlas vedúceho grantu na spoluúčasť 20% na odmene pre študenta. Táto spoluúčasť bude hradená z nepriamych režijných odvodov vedeckého projektu, na ktorom bude VPS pôsobiť resp. priamo z projektu, ak to projekt umožňuje. Vyžaduje sa písomný súhlas vedúceho vedeckého projektu.  

Pedagogické pomocné sily môžu byť obsadené študentami bakalárskeho a magisterského stupňa. Ich náplň práce musí byť zameraná na zabezpečenie konkrétneho pedagogického procesu (pomoc pri zabezpečovaní cvičení, seminárov, pomoc vedúcemu pri príprave študijných materiálov a pod.), na obdobie 11.10.2021 – 28.1.2022. Podobne, ako v minulých rokoch nebudú podporované aktivity PPS, ktoré si vie príslušná katedra zabezpečiť vlastnými zamestnancami. 

Pozíciu PPS navrhuje konkrétny vyučujúci po dohode s garantom a vedúcim katedry. V žiadosti uvedie:

 

  • meno a priezvisko študenta, ktorého na pozíciu PPS plánuje prijať, študijný odbor, ročník
  • názov konkrétneho predmetu, na ktorom sa bude podieľať a zdôvodnenie potreby zabezpečenia predmetu prostredníctvom PPS
  • náplň práce a rozsah práce týždenne (v hodinách)
  • navrhovaná odmena – maximálne 200 Eur/mesiac 

Navrhovanú odmenu stanovuje vyučujúci podľa rozsahu a náročnosti práce. Spoluúčasť pracoviska na odmene pre študenta je 20%, pričom tieto prostriedky budú presunuté z fondu pracoviska. Vyžaduje sa písomný súhlas garanta programu a vedúceho katedry.

Žiadosti je potrebné adresovať na e-mailovú adresu dekana do 30.9.2021 a písomne s príslušnými vyjadreniami a podpismi na sekretariát dekana. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. V prípade, že ešte nemáte vybraného konkrétneho študenta, tak napíšte miesto mena a priezviska vložte „Perspektívny študent".

 

Dokumenty: 

Smernica dekana

Návrhový formulár - VPS

Návrhový formulár PPS