Univerzita poskytne ubytovanie pre PhD. študentov


Vážené doktorandky, vážení doktorandi,

vzhľadom na priaznivý vývoj v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku a s tým súvisiacich opatrení verejných zdravotníckych autorít - Univerzita Komenského v Bratislave poskytne ubytovanie pre študentov tretieho stupňa štúdia, ktorí boli v akademickom roku 2019/2020 ubytovaní v niektorom z celouniverzitných ubytovacích zariadení (VI Družba UK/VM Ľ. Štúra – Mlyny UK), a to od 8. júna 2020 (pondelka), najneskôr však do 31. augusta 2020. Uvedený termín môže byť skrátený, ak sa zmení epidemiologická situácia alebo na základe opatrení verejných autorít.

Žiadosť o ubytovanie doručí doktorand na ubytovacie zariadenie, kde v akademickom roku 2019/2020 bol ubytovaný, najneskôr do 5. júna 2020 elektronicky (e-mailom). S dôrazom na aktuálne platné záväzné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, určené hygienické a protiepidemiologické opatrenia, nie je garantované ubytovanie na rovnakej izbe, ako bol doktorand ubytovaný doposiaľ. Konkrétnu izbu pridelí doktorandovi ubytovacie zariadenie podľa jeho aktuálnych prevádzkových možností. Žiadosti o ubytovanie sa budú vybavovať v poradí, v akom boli doručené. V prípade, že sa naplní ubytovacia kapacita, ubytovacie zariadenie nie je ďalej povinné akceptovať nové žiadosti, rovnako ani žiadosti doručené po stanovenom termíne. Z nevyhnutných prevádzkových dôvodov si ubytovateľ vyhradzuje právo premiestniť ubytovaného do inej izby ubytovacieho zariadenia. Proti rozhodnutiu ubytovacieho zariadenia o pridelení ubytovania nie je prípustné odvolanie. Výška ceny ubytovania sa určuje v zmysle platného a účinného cenníka ubytovacieho zariadenia pre študentov.

Pri vybavovaní prijímacej agendy, doktorand je povinný odovzdať čestné vyhlásenie o neexistencii príznakov vírového infekčného ochorenia.

Čestné vyhlásenie - .pdf
Čestné vyhlásenie - .docx

Kontakty na doručenie žiadosti o ubytovanie:

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK: mlyny.ubytovanieuniba.sk
VI Družba UK: ubytovaciedruzba.uniba.sk

Ďakujeme za pochopenie

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie a sociálnu oblasť