Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Patrik Čechvala (16.8.2023)

v stredu 16.8.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C


25. 07. 2023 12.32 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 16. augusta 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Simulations of the interactions of cosmic rays with matter and analysis of observations of gamma rays

Uchádzač: Mgr. Patrik Čechvala

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
Členovia: prof. Ing. Pavel Mach, CSc., prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr. Pavol Matlovič, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., doc. RNDr. Pavol Valko, PhD., RNDr. Šimon Mackovjak, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN