Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivor Uhliarik (23.8.2023)

v stredu 23. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti I/9


01. 08. 2023 13.30 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 23. augusta 2023 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť I/9, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Satisfiability Solving in Product Fuzzy Logic

Uchádzač: Mgr. Ivor Uhliarik

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD., doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., doc. RNDr. Ján Mazák, PhD., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Martin Kalina, PhD., prof. Ing. Vilém Novák, DrSc., doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN