Obhajoba dizertačnej práce - Gervais Blondel Ndiffo Yemeli (17.6.2022)

v piatok 17.6.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


31. 05. 2022 12.23 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 17. júna 2022 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: New possibilities of the use of cold plasma in agriculture

Uchádzač: Gervais Blondel Ndiffo Yemeli

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD., RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. František Krčma, Ph.D., doc. RNDr. Božena Šerá, PhD., doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN