Nukleárny seminár - Ivan Sýkora (25.5.2022)

v stredu 25.5.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


19. 05. 2022 14.09 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Názov: Rádionuklidy v atmosfére Bratislavy

Termín: 25.5.2022, 14:00 hod., zasadačka KJFB - F1/364


Abstrakt:
V práci boli študované zmeny koncentrácií kozmogénneho 7Be, primordiálneho 40K, rádiogénneho 210Pb a antropogénneho 137Cs v aerosólovej zložke atmosféry Bratislavy počas obdobia 2001- 2019 na základe týždenných odberov vzoriek a meraní s využitím HPGe gama spektrometrie. Zatiaľ čo variácie 7Be súviseli s transportom vzdušných hmôt z nižšej stratosféry do prízemného ovzdušia, pre variácie 210Pb bol pozorovaný opačný trend v dôsledku infiltrácie radónu z pôdy. Koncentrácie aktivity 137Cs (okrem havárií v Černobyle a Fukušime) klesali s environmentálnym polčasom rozpadu 1,9 roka, avšak v posledných rokoch boli takmer konštantné. Zvýšené hladiny 40K v atmosfére boli spôsobené resuspenziou pôdy a transportom rádionuklidov vetrom.