Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v októbri 2020


01. 07. 2020 14.47 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:  

  • VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika;
  • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: skúmanie lipidových membrán a bunkových kultúr prostredníctvom metód používaných v oblasti biomedicínskej fyziky – fluorescenčnej spektroskopie a diferenciálnej skenovacej kalorimetrie.
  • Ovládanie prípravy bilogických preparátov a realizácie snímkov pre metódu transmisijnej elektrónovej mikroskopie. Ovládanie matematických softvérov (Matlab, Wolferam, Mthemacica) 3D grafických softvérov, pre tvorbu Modelov a softvérov na komplexnú a štatisrtickú analýzu dát (Statsdirect, SPSS, Spectrum Viewer,Grapher).
  • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
  • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.
  • Schopnosť podávať a žiadať o granty.
  • Pedagogická činnosť – prednášky, cvičenia a praktiká (Experimentálne metódy biomedicínskej fyziky). 

Nástup: 1.10.2020 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty