Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. sa dožíva osemdesiatky

Jeden z najvýznamnejších slovenských matematikov, sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea, osemdesiatky. Je celosvetovo uznávaným popredným odborníkom v oblasti teórie zväzov a univerzálnej algebry. Najmä jeho výsledky o pseudokomplementárnych zväzoch patria ku klasike tohto odboru.


28. 03. 2017 12.50 hod.
Od: Andrej Ferko

Narodil sa v Košiciach 23. marca 1937. Matematiku vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1960, čím sa začala jeho akademická kariéra na Prírodovedeckej fakulte UK a po roku 1980 na MFF UK (dnes FMFI UK). Po obhájení kandidatúry v roku 1965 strávil jeden akademický rok 1967-1968 ako štipendista Humboldtovej nadácie v Bonne a po návrate sa stal docentom v roku 1968. V roku 1980 obhájil doktorát vied (DrSc.) a až po prevrate ho vymenovali za profesora na Katedre algebry a teórie čísel v roku 1990. 

Pán profesor Katriňák patrí k druhej generácii slovenských matematikov, nasledujúcej po generácii akademika Schwartza či profesora Kolibiara. Vo významnej miere sa zaslúžil o etablovanie a rozvoj štúdia matematiky na Prírodovedeckej a neskôr na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Takisto sa obetavo i inšpirujúco podieľal na činnosti Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Za svojho dlhoročného pedagogického pôsobenia viedol osem ašpirantov resp. doktorandov, ktorí úspešne pôsobia na akademických inštitúciách i v praxi doma aj v zahraničí. Popritom viedol desiatky diplomantov a pozitívne odborne i ľudsky ovplyvnil stovky študentov. Pán profesor vždy bol a je človekom vysokých štandardov. 

Je autorom resp. spoluautorom viacerých dodnes používaných učebníc, šiestich monografií a takmer stovky vedeckých prác. Pozoruhodný počet jeho prác cituje George Grätzer vo fundamentálnom diele General lattice theory (Všeobecná teória zväzov). Ďalšie podrobnosti i zoznam publikácií prof. Katriňáka možno nájsť najmä v článku Miroslava Haviara a Pavla Zlatoša v časopise Mathematica Slovaca. 

„Vo svojej vedeckej práci sa nikdy nenaháňal za kvantitatívnymi ukazovateľmi. Ak však už pustil niečo z ruky, tak v tom vždy bola záruka kvality – čo do formy aj obsahu“ (P. Zlatoš).  Jeho vynikajúce pôsobenie doposiaľ viackrát ocenili na úrovni fakulty aj univerzity.  V roku 2005 jeho zásluhy ocenili Prémiou Literárneho fondu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí. 

Pán profesor Katriňák sa v marci 2017 dožíva osemdesiatky. Prajeme mu mnoho dobrých nápadov i plodných rokov v čo najlepšom zdraví a šťastí!