Odborové štipendium

Priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2020/2021


29. 10. 2020 21.29 hod.
Od: Kristína Rostás

Odborové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje sa v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka; študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa odborové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica priemeru na priznanie odborového štipendia vakademickom roku 2020/21:

hranica priemeru na priznanie odborového štipendia

študijný odbor

2., 3. ročník BC. štúdia, 2. ročník MGR. štúdia

1. ročník MGR. štúdia

fyzika

1,22

1,67

fyzika, všeobecné lekárstvo

1,48

1,78

informatika

1,63

1,72

informatika, biológia

1,50

 

matematika

1,48

1,71

učiteľstvo a pedagogické vedy

1,19

1,37

 

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie odborového štipendia:

Študenti budú o priznaní odborového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 4.11.2020.

Študent, ktorý neobdrží informačný e-mail o priznaní odborového štipendia do 4.11.2020 a dôvodne sa domnieva, že mu odborové štipendium má byť priznané, do 10.11.2020 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie odborového štipendia.