Stanovisko FMFI UK k návrhom novej vysokoškolskej legislatívy

Stanovisko Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a k návrhu novely zákona o vysokých školách.


26. 04. 2017 12.41 hod.
Od: Róbert Kysel

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK vyjadruje zásadný vecný nesúhlas s predloženými návrhmi zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novely zákona o vysokých školách. Vyjadrujeme počudovanie, že návrhy zákonov predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do medzirezortného pripomienkového konania skôr, ako bude ukončené pripomienkové konanie k dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania). Konštatujeme, že návrhy zákonov nie sú kompatibilné s Učiacim sa Slovenskom ako východiskovým koncepčným dokumentom. Oba návrhy zákonov nie sú vzájomne dostačujúcim spôsobom vecne a terminologicky prepojené. V prípade schválenia zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v predloženej podobe by vznikli významné aplikačné problémy, ktoré by vyústili do potreby jeho urýchlenej novelizácie.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK odmieta navrhnutý spôsob reformy akreditačného procesu spočívajúci v oddelenom posudzovaní kvality vedeckovýskumnej činnosti a oprávnení vytvárať a uskutočňovať študijné programy (v súčasnosti prepojené v podobe komplexnej akreditácie vysokých škôl). Vyslovujeme obavu, že implementácia vnútorného systému kvality spôsobí ďalší nárast už beztak hypertrofovaných administratívnych povinností vysokých škôl a fakúlt a nepovedie k proklamovanej zvýšenej kvalite vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK upozorňuje, že nie sú vyjasnené finančné aspekty reformy akreditačného procesu v podobe nákladov na činnosť novej akreditačnej agentúry. Vyjadrujeme vážnu obavu, že financovanie novej agentúry bude ponechané na verejné vysoké školy prostredníctvom poplatkov za akreditačné úkony. Pri nezmenenej výške štátnej dotácie tak verejné vysoké školy popri výpadku príjmu zo školného za nadštandardnú dĺžku štúdia pocítia ďalší významný úbytok finančných zdrojov na svoju činnosť, čo sa negatívne prejaví na kvalite poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK apeluje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa urýchlene zaoberalo procesmi verejného obstarávania na verejných vysokých školách a ďalšími dlhodobo neriešenými problémami v oblasti vysokého školstva. V záujme odstránenia administratívno-právneho znevýhodnenia verejných vysokých škôl voči ústavom Slovenskej akadémie vied žiadame, aby verejná vysoká škola mohla svojim fakultám udeliť právnu subjektivitu. 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK sa po čiastočnej modifikácii stotožňuje s pripomienkami Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu novely zákona o vysokých školách. Súčasne žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa vznesenými pripomienkami vážne zaoberalo.

V Bratislave  24. apríla 2017

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK

 


Pripomienky k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania