Profesor Pavel Povinec z FMFI UK Vedcom roka SR 2016

V utorok 16. mája 2017 boli vyhlásené výsledky jubilejného 20. ročníka súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy. Vedcom roka SR 2016 sa stal prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.


Profesor Povinec získal ocenenie za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultra-senzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

V kategórii Vedkyňa roka SR získala ocenenie Ing. Mária Omastová, DrSc., zo Slovenskej akadémie vied. Osobnosťou roka v oblasti technológií sa stal doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., z Technickej univerzity v Košiciach. V kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ uspel prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V kategórii Mladá osobnosť vedy si cenu prevzal Ing. Tomáš Bertók, PhD., zo Slovenskej akadémie vied.

Cieľom súťaže Vedec roka SR, ktorú vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Jubilejný 20. ročník súťaže sa opäť uskutočnil pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.


Bližšie informácie o ocenených nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

***

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., prispel významnou mierou k vybudovaniu unikátneho urýchľovačového centra na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, zameraného na výskum jadrových procesov pri nízkych energiách, a na vývoj a aplikácie rádionuklidových a iónových analytických metód. Medzi najdôležitejšie výsledky možno zaradiť vývoj a využitie nových ultra-senzitívnych urýchľovačových a rádiometrických metód na identifikáciu zdrojov pozadia detektorov operujúcich v podzemných laboratóriách, skúmajúcich zriedkavé jadrové procesy s cieľom určiť hmotnosť neutrína a overiť platnosť zákonov zachovania v subjadrovej fyzike, ktoré by znamenali existenciu novej fyziky za štandardným modelom, a mali by teda významný dopad na ďalší rozvoj fyzikálneho bádania. Vyvinuté metódy merania veľmi nízkych koncentrácií rádionuklidov umožnili prof. Povincovi tiež významnou mierou ovplyvniť výskum v oblasti environmentálnej rádioaktivity, najmä zhodnotením globálnej a regionálnej radiačnej situácie po havárii Fukušimskej jadrovej elektrárne, s následnou analýzou rádioaktívneho znečistenia atmosféry, japonských pobrežných vôd a vôd Pacifického oceánu, a získaním prvých publikovaných výsledkov radiačných dávok pre obyvateľov Japonska, Ázie, Ameriky a Európy v dôsledku konzumácie morskej potravy kontaminovanej rádionuklidmi z Fukušimskej havárie.