Docenti na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od 1.1.2025


31. 05. 2024 13.49 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie

3 miest: vysokoškolský učiteľ – funkčný docent/docentka

v študijnom odbore Fyzika

na Katedru experimentálnej fyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy
  • pedagogické zameranie na predmety študijných programov a Fyzika plazmy a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
  • publikačná činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
  • skúsenosti s vedením výskumných tímov
  • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí

Nástup: 1.1.2025

Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

Predpokladaná pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č. 23/2021 čl. 108 a Vnútornom predpise č. 19/2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
A.Kohútová,
Mlynská dolina,
842 48 Bratislava 

a súčasne elektronicky na adresu: adriana.kohutovafmph.uniba.sk

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu a telefonický kontakt.

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu, zoznam pedagogických a výskumných aktivít. Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič DrSc.
dekan fakulty