Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom vo februári 2016


13. 11. 2015 21.47 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta  matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie

na Katedru astronómie, fyziky Zeme  a meteorológie, Oddelenie meteorológie a klimatológie:

miesto odborný asistent  


Požiadavky na uchádzača: 

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, odbor: Meteorológia a klimatológia
  • vedecko-výskumná prax všpecializácii: Meteorológia a klimatológia, prípadne aj agrometeorológia a metódy meteorologických meraní
  • tvorivé riešenie úloh, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru
  • spoluúčasť na riešení vedecký projektov a pedagogickej činnosti.

Termín nástupu: február 2016 

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania:  27.11.2015.

Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, potvrdenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti, doklady o vzdelaní a doterajšej praxi, kompletný prehľad pedagogickej, publikačnej činnosti ako aj  prehľad vedeckých aktivít  zasielajte na adresu:  

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava


prof. RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK